Поврат на средства

Оштетување, неисправност и замена на производи

При приемот на пратката купувачот е должен да го проверипроизводот кој му е испратен и доколку забележи оштетување или неисправност напроизводот тоа веднаш да го пријави.
Доколку производот подлежи на гаранција истиот ќе бидезаменет во било кое време во предвидениот рок на траење на гаранцијата.
За производите кои не подлежат на гаранција доколку сепријават како оштетени подоцна од 24 часа од приемот на производот, истите немада бидат заменети.

© 2018 Мак Орбитал